About

Mgr. art. Oskar Felber (29. 7. 1992) - Slovak visual artist based in Prague. EN: My interest in visual things, which has its origins in my early childhood and youth, stems from the visual culture of the late 90s and later the early 00s. (Pop) cultural, mostly moving images from cartoon and movies, video games, but also comics and card games exerted a fascination on me, the natural result of which was my artistic practice. I studied film in high school and immersed myself in the obscure corners of trash and horror aesthetics, as well as the visual canon of various musical genres. That time I was equally inspired by the local baggage of visual culture that comes from television shows, the internet, and the first chat platforms. These contexts brought an aspect of humour to my work that has become ingrained in it and is still noticeable today. During my studies at the academy, my painting is mainly characterized by a bizarre combination of different emotions, somewhere between slight melancholy, depression, anger, grotesque and irony. The so-called bestiary consists mainly of figurative and portrait painting, but always on the fuzzy edge of abstraction. My exhibitions also provoked my thinking about space, stimulating more installations, site-specific and context-sensitive solutions. The result is the installation of "TRUE LOVE" at VUNU Gallery (2019). The works on display are mainly inspired by tattoo esthetics, especially DIY and guerrilla tattoos in prisons. Tattooing is a discipline that at that time distracted me a bit from the image materializing in canvases and I create more in a drawing way. Next up is the Ancient Skinwalker series exhibition at Berlinskej Model (2020), which is interwoven with mythologies, tattoos and my constant formal maneuvers. In the series "Healing Season" I return to the genre of the portrait. I use the symbol of healing in the context of tattooing, where the layers of skin gradually return to their original state over time after the act of tattooing. The same applies to the healing of physical and emotional wounds caused by various life experiences. In these paintings, I mainly work with a system of layers that I gradually paint over, scratch out and change with the help of newly applied forms. The series is exhibited in the Kunsthalle Košice (2021). Confidence in the themes of pop culture, and especially in their translation into my artist program in the form of portraying anonymous obscure characters, leads me to the Dear Desolation series (2022). "Darkthrone meets Joaquin Phoenix' Joker meets Mickey Mouse from the 1920s," wrote curator Michal Stolárik about these works. The paintings bring a combination of my quick gestural notes, but also thick layers of oil paint. Concrete scenes are my speech "on the subject" and expressive abstractions are quick emotional records "of myself". I create portraits of people, animals or mutants that resemble humans. I construct the image, but at the same time I deconstruct it. These works reflect personal mythologies, unknown to the audience, which are interwoven with the external, well-known world. The series is exhibited in VUNU (2023). In my latest work rather than painting (non)people or building imaginative spaces,I concentrate on raw, flat, abstract painting, in which I alternate between structures and colored surfaces, which are often disturbed by expressive linear drawings. A kind of infinite emptiness that builds on the romanticizing, existential or nihilistic foundations of the individual's experience in contemporary society. SK: Som Oskar Felber, výtvarník a venujem sa súčasnému obrazu. Môj záujem o veci vizuálne, pochádzajúci z ranného detstva a dospievania, pramení práve z vizuálnej kultúry neskorých deväťdesiatych a neskôr i skorých nultých rokov. (Pop)kultúrne, zväčša pohyblivé obrazy animovaných seriálov a filmov, video hry, ale aj komiks či kartové hry vo mne vytvorili fascináciu, ktorej prirodzeným vyústením sa stala vlastná tvorba. Na strednej škole som študoval film a bol ponorený v obskurných zákutiach trashovej a hororovej estetiky, ale rovnako i vo vizuálnych kánonoch rôznych hudobných žánrov. V tomto čase ma však rovnako inšpiruje miestne špecifický balast vizuálnej kultúry pochádzajúcej z televíznych relácií, internetu a prvotných chatovacích platforiem. Tieto kontexty vniesli do mojej tvorby aspekt humoru, ktorý sa v nej zakorenil a je znateľný i dodnes. Moja maľba je počas štúdia FU TUKE rámcovaná najmä v bizarnom spojení širokého diapazónu emócií, niekde medzi ľahkou melanchóliou, depresiou, zúrivosťou, grotesknosťou a iróniou. Vznikajú tzv. beštiáre, ide najmä o figurálnu a portrétovú maľbu, vždy však na neostrej hrane abstrakcie. Prvé výstavy v tom čase evokujú i moje rozmýšľanie o (a v) priestore, podnecujú viac inštalačné, site-specific a context-sensitive riešenia. Vyústením je inštalácia “TRUE LOVE” vo VUNU Gallery (2019). Séria vystavených 2D i 3D diel je inšpirovaná najmä tatérskou estetikou, špeciálne DIY a guerilla tetovaním vo väzeniach. Tetovanie je disciplína, ktorá ma v tom čase mierne odkláňa od obrazu materializovaného do plátien a farieb, a tvorím viac kresebne. Nasleduje výstava cyklov Ancient Skinwalker, v Berlínskom modely (2020) a je pretkaná mytológiami, tetovaním a mojím neustálym formálnym lavírovaním. K portrétovému žánru sa vraciam v sérii “Healing Season”. Symbol hojenia používam v spojení s tetovaním, pri ktorom sa po akte tetovania časom postupne vrstvy kože zaceľujú do pôvodného stavu. Rovnako, ako to je i s hojením fyzických a duševných rán z rozličných životných skúseností. Na týchto obrazoch pracujem najmä so systémom vrstiev, ktoré postupne pretieram, vyškrabávam a mením pomocou novo nanesených tvarov a foriem. Séria je kompletne vystavená v Kunsthalle Košice (2021). Sebaistosť v témach pop kultúrnej kultúry a špecificky v ich pretavovaní do môjho autorského programu v podobe zobrazovania anonymných obskúrnych postavičiek s príbehom, ma vedie k súboru Dear Desolation (2022). “Darkthrone meets Joaquin Phoenix's Joker meets Mickey Mouse from the 1920s”, napísal o týchto dielach kurátor Michal Stolárik. Maľby prinášajú spojenie mojich rýchlych gestických záznamov, ale i hrubých vrstiev olejových farieb. Konkrétne výjavy sú mojím rozprávaním “v téme” a expresívna abstrakcia zase rýchlymi emotívnymi záznamami “zo seba”. Vznikajú portréty ľudí, zvierat či mutantov pripomínajúcich človeka. Obraz konštruujem, ale zároveň i dekonštruujem, vďaka čomu si sám udržujem odstup a obrazy naberajú viac rozmerov. Reflektujú pre diváctvo nepoznané osobné mytológie, pretkané s vonkajším, dobre známym svetom. Séria je vystavená vo VUNU (2023). V najnovšej tvorbe, sa skôr ako na maľovanie (ne)ľudí, či budovanie imaginatívnych priestorov sústreďujem na surovú plošnú abstraktnú maľbu, v ktorej striedam štruktúry a farebné plochy, často narušené expresívnou lineárnou kresbou. Akási nekonečná prázdnota, ktorá stavia na romantizujúcich, existenciálnych či nihilistických základoch prežívania jedinca v súčasnej spoločnosti.

Education

 • 2013 - 2019 Studio of Contemporary Image, Department of Visual Arts and Intermedia, Faculty of Arts, Technical University of Košice, Slovakia

Solo Exhibitions

 • SlumberFunk
  2023 QR_Space_ Gallery, Prague, Czech Republic
 • Dear Desolation
  2022 Spaza Gallery, Prague, Czech Republic
 • The Spawning Pool
  2020 Umakart Gallery, Brno, Czech Republic
 • Ancient Skinwalker
  2020 Berlinskej Model, Prague, Czech Republic
 • True Love
  2019 VUNU Gallery, Košice, Slovakia

Joined Exhibitions

 • Oskar Felber & Martin Lukáč
  2023 Artisan, Bratislava, Slovakia
 • Painting of the Year 2023- VÚB Bank
  2023 Nedbalka Gallery, Bratislava, Slovakia
 • Please take care of me
  2023 Galérie Sibíř, Brno, Czech Republic
 • DOOMSDAY
  2023 VUNU Gallery - Kunsthalle Košice, Slovakia
 • Turin Art Fair
  2022 The Others Art Fair, Turin, Italy
 • Warsaw Art Fair
  2022 Warsaw off Art, Poland
 • Painting of the Year 2022 - VÚB Bank
  2022 Nedbalka Gallery, Bratislava, Slovakia
 • The Sound of the Sun Going Down
  2022 Luxfer Gallery, Česká Skalice, Czech Republic
 • Dependance Lípa 2022 ruimteCAESUUR Gallery
  2022 Middelburg, Netherlands
 • Painting of the Year 2021 - VÚB Bank
  2021 Nedbalka Gallery, Bratislava, Slovakia
 • FELBER/ LUKÁČ/ MOFLÁR/ VAN DER LINDEN
  2021 VUNU Gallery - Kunsthalle Košice, Slovakia
 • Face of Work
  2020 - 2021 Kulturpark Košice, Slovakia
 • Young & Wild
  2020 Schemnitz Gallery, Banská Štiavnica, Slovakia
 • Painting of the Year 2019 - VÚB Bank
  2019 Nedbalka Gallery, Bratislava, Slovakia
 • NERV
  2019 Nerv Platforma, Humenné, Slovakia
 • Mladé Kone - 2019
  2019 Koniareň Gallery, Trebišov, Slovakia
 • FUTU NOW 2018
  2018 Campus Gallery, Košice, Slovakia
 • VV VUNU 2
  2018 VUNU Gallery, Košice, Slovakia
 • Transienty
  2018 EQO Gallery, Spišský Hrhov, Slovakia
 • Holographic Entrypoint
  2018 DOT. Contemporary Art Gallery, Bratislava, Slovakia
 • Mladé Kone - 2016
  2016 Koniareň Gallery, Trebišov, Slovakia
 • FUTU NOW 2016
  2016 Campus Gallery, Košice, Slovakia